พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 131 ตอนที่ 82 ก ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557
จำนวนมาตรา/ข้อ : 36 มาตรา
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   เอกสารแนบท้าย
อัตราค่าธรรมเนียม

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 7314 คน
download 2361 คน