พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 08 เมษายน 2535 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 109 ตอนที่ 43 ลงวันที่ 8 เมษายน 2535
จำนวนมาตรา/ข้อ : 225 มาตรา
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 7157 คน
download 1449 คน