พระราชบัญญัติการค้าข้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2489

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2489 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 63 ตอนที่ 72 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2489
จำนวนมาตรา/ข้อ : 13 มาตรา
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 5153 คน
download 1682 คน