ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 15 มิถุนายน 2478 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 34 ก/หน้า 15/20 มีนาคม 2562
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 679 คน
download 51 คน