พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 กันยายน 2534 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 108 ตอนที่ 156 ลงวันที่ 4 กันยายน 2534
จำนวนมาตรา/ข้อ : 75 มาตรา
Download File :
   เป็นกฏหมายหลักของ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
   เป็นกฏหมายหลักของ
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 8044 คน
download 939 คน