พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 123 ตอนที่ 29 ก ลงวันที่ 22 มีนาคม 2549
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 มาตรา
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 2851 คน
download 785 คน