พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 22 ก วันที่ 31 มีนาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 57 มาตรา
Download File :
   เป็นกฏหมายหลักของ
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน กรณีการห้ามขายสินค้าของคู่แข่งในตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556
   เป็นกฏหมายหลักของ
กฎกระทรวง(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน กรณีบริษัทผู้ประกอบการรายใหญ่ขายไข่ไก่ต่ำกว่าต้นทุน ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน กรณีโรงน้ำแข็งตกลงร่วมกันในการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำแข็ง ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน กรณีผู้มีอำนาจเหนือตลาดสินค้ายางพาราแอสฟัลท์อิมัลชั่นปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการสอบสวน กรณีการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจเครื่องจักรปรับปรุงคุณภาพผลิตผลการเกษตร ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน กรณีพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม กรณีโฆษณาบัตร "I Wish" ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง การจัดทำแนวปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการกำหนดเกณฑ์การรวมธุรกิจ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน กรณีการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลึก โดยใช้คู่ปองสองเท่า ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน กรณีการห้ามเอเย่นต์สุราจำหน่ายสุราชุมชน ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน กรณีการห้ามขายสินค้าของคู่แข่งในตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลัง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน กรณีจำหน่ายสุราพ่วงเบียร์ ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการกำหนดเกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาด ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขออนุญาตกระทำการตกลงร่วมกันผูกขาด ลดหรือจำกัดการแข่งขัน ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและอัตราการเปรียบเทียบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยการรับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและอัตราการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยการมอบอำนาจเปรียบเทียบ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกกับผู้ผลิต หรือผู้จำหน่าย พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2549
คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 169/2559 เรื่อง ให้ข้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติราชการ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ 1/2558 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 137/2551 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ 2/2543 เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และเลขประจำตัวของหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
   ถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 38233 คน
download 2116 คน