พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 29 ก ลงวันที่ 21 เมษายน 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 94 มาตรา
Download File :
คำอธิบาย :
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   เป็นกฏหมายหลักของ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
   เป็นกฏหมายหลักของ
กฎกระทรวง การอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พ.ศ. 2563
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด และการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2563
กฎกระทรวง กำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและค่าทำการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
กฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และเครื่องรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
กฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2546
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. 2544
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดรายการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ (แบบดิจิทัล) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดรายการทดสอบต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าว ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดรายการทดสอบต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ประกาศสำนักงานกลางชังตวงวัด เรื่อง กำหนดรายการทดสอบต้นแบบมาตรวัดความยาวแบบอัตโนมัติ สำหรับวัดความสูงของระดับของของเหลวในถังเก็บ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดรายการทดสอบต้นแบบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดรายการทดสอบต้นแบบมาตรวัดปริมาตรน้ำ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกการกำหนดอายุคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดของผู้ซ่อมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชั่งตวงวัด ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตรา เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า หรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดรายการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่งสปริง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ 2566
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรองของเครื่องชั่ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดสถาบันหรือองค์การชั่งตวงวัดของรัฐบาลต่างประเทศหรือระหว่างประเทศที่ให้การรับรองเอกสารแสดงต้นแบบของเครื่องชั่งตวงวัดที่จะผลิตหรือนำเข้า ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดหน่วยงานฝึกอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านชั่งตวงวัดสำหรับบุคลากรของผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านชั่งตวงวัด ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง การกำหนดให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยตรวจสอบ และให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดหน่วยงานฝึกอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านชั่งตวงวัด ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวและเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเฉพาะตัว ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศสานักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง (ล่าสุด)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดก๊าซที่มีสถานะเป็นไอ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดมวลโดยตรง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชั่งตวงวัด ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวสาร ข้าวกล้อง ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดความยาวแบบอัตโนมัติ สำหรับวัดความสูงของระดับของของเหลวในถังเก็บ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดปริมาตรน้ำ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความยาว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึง กับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปที่เป็นระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อ ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดของสินค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริมาณของสินค้า และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง กำหนดแบบเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่ง อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องตวง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องตวง อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ถอน ทำลาย หรือทำให้เสียหาย เครื่องหมายคำรับรอง เครื่องหมาย หรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทำไว้ และเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นหนึ่งทางมวลตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตรวจสอบและให้คำรับรองใหม่กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่และมีการให้คำรับรองแล้ว พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบเครื่องหมายแสดงว่าคำรับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสามทางมวล ตั้งแต่ 1 มิลลิกรัม ถึง 20 กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสองทางมวล ตั้งแต่ 1 มิลลิกรัม ถึง 20 มิลลิกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสองทางมวล ตั้งแต่ 1 มิลลิกรัม ถึง 20 กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสองทางมวลตั้งแต่ 1 มิลลิกรัม ถึง 20 กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าต่อออกมาภายนอก (Remote Display) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนแสดงค่าเป็นเครื่องชั่ง พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสามทางมวล 500 กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสามทางมวล 500 กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสามทางมวล 500 กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสองทางมวล 500 กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นหนึ่งทางมวลตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดของเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ ที่ให้มีการรับรองแล้ว เมื่อมีการเคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังสถานที่แห่งใหม่ต้องได้รับการตรวจสอบความเที่ยงใหม่ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 8 กันยายน 2552
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นนายตรวจชั่งตวงวัด พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง วิธีการและอัตราเปรียบเทียบมาตราชั่งตวงวัดของต่างประเทศกับมาตราชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติที่แสดงค่าได้เองที่มีลักษณะการแสดงค่าแบบดิจิทัลในการชั่งเพื่อซื้อขายปลีกทองคำ ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นหนึ่งตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การใช้เครื่องชั่งสปริงแบบหน้าปัดเดียว ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การใช้เครื่องชั่งสปริง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต นำเข้า ขาย และซ่อมส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนชั่งน้ำหนัก ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนชั่งน้ำหนักเป็นเครื่องชั่ง ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกการกำหนดชนิดสินค้าหีบห่อที่ต้องบรรจุสินค้าตามปริมาณที่กำหนด ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องชั่ง เครื่องตวง และเครื่องวัด ที่ให้ยกเว้นการให้คำรับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดตัวอักษรหรือสัญลักษณ์แสดงพิกัดกำลังของเครื่องชั่งตวงวัดและอัตราน้ำหนักของตุ้มน้ำหนัก พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2547
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การตรวจสอบให้คำรับรองนอกสถานที่ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าที่ต้องซื้อขายหรือจำหน่ายโดยใช้มาตราชั่งในระบบเมตริก พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2543
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง เครื่องชั่งน้ำหนักใช้หาเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมัน ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2537
ประกาศสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1/2528 เรื่อง กำหนดระเบียบปฏิบัติการยึด ส่งคืน และให้นำไปใช้สำหรับเครื่องชั่งชนิดที่ 6 แบบหน้าปัดเดียว ที่นำเข้าในราชอาณาจักร ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2528
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดมีเฉพาะตัวเลขแสดงปริมาณน้ำมัน (Flow meter) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2519
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การประทับเครื่องหมายคำรับรองเครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2518
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ให้ทำการซื้อขาย ทอง นาก เงิน ตามน้ำหนักมาตราเมตริก ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การปรับปรุงเครื่องชั่งชนิดที่ 6 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2518
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การสั่งเครื่องชั่งตวงวัดเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การสั่งเครื่องชั่งตวงวัดเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2513
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วย การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งอัตโนมัติสำหรับชั่งน้ำหนักรถยนต์ขณะเคลื่อนที่โดยชั่งรับน้ำหนักครั้งละเพลา พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับค่าทำการและค่าพาหนะเดินทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทำลาย ที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาวของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาวที่ตนผลิต พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ตนผลิตหรือซ่อม พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
ระเบียบสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับค่าทำการและค่าพาหนะเดินทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตรวงวัดนอกสถานที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ แบบ การแบ่งเงินรางวัลและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การขอรับเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อที่ถูกทำลาย ที่ตกหรือแตกเป็นของกรมการค้าภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการเก็บรักษาแบบมาตราทางมวล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตราและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจผลิต ซ่อม ส่วนประกอบของเครื่องชั่ง พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วย การกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนซ่อม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรอง พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนซ่อม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรง ที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตราและการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบ และให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซ่อม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซ่อม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการทดสอบต้นแบบมาตราวัดปริมาตรน้ำ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่งสปริง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วย การกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริงของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาว พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วย การรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการให้ใช้ตุ้มน้ำหนักของผู้ผลิต หรือผู้ซ่อม เป็นแบบมาตราสำหรับตรวจสอบความเที่ยงและให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วย การกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทำลายที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วย การเปรียบเทียบคดีและการปล่อยชั่วคราวตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ระเบียบกรมทะเบียนการค้าว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวนายตรวจชั่งตวงวัด พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 116/2567 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 เพิ่มเติม ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567
คำสั่งสำนักงานกลางชั่งตวงวัด 2/2566 เรื่อง กำหนดวิธีการออกเลขลำดับประจำเครื่องชั่งตวงวัดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566
คำสั่งสำนักงานกลางชั่งตวงวัดที่ 1/2558 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งกำหนดวิธีการออกเลขลำดับประจำเครื่องชั่งวัดตวง ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
คำสั่งสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ที่ 1/2556 เรื่อง กำหนดวิธีการออกเลขลำดับประจำเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 443/2548 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1 /2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งบนเรือ ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2544
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 178/2543 เรื่อง แต่งตั้งนายตรวจชั่งตวงวัด ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
   คำพิพากษา
คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีแดงที่ 109/2558
   การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการตรวจรับรองตู้น้ำมันหยอดเรียญและสอดธนบัตร
ขอหารือการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์
หารือการเคลือนย้ายมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ให้คำรับรองชั้นแรกจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดที่ตนผลิต
ขอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557
ขอหารือเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน
การกำหนดให้ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนแสดงค่าเป็นเครื่องชั่ง
ขอหารือการเพิ่มที่ผลิตหรือซ่อนเครื่องชั่งตวงวัดมากกว่าหนึ่งปห่งขึ้นไป

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 163543 คน
download 6953 คน