พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 124 ตอนที่ 22ก ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 มาตรา
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขโดย นางสาวรัตน์ชนก ทองใบอ่อน
อ่าน 1127 คน
download 166 คน