พระราชบัญญัติสินค้าเกษตรล่วงหน้า

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที 98 ก ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เป็นกฏหมายหลักของ
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2556
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 798 คน
download 41 คน