พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 98ก ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 165 มาตรา
Download File :
   ถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติสินค้าเกษตรล่วงหน้า
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
แก้ไขโดย นางสาวรัตน์ชนก ทองใบอ่อน
อ่าน 4733 คน
download 581 คน